Sponsorlu BağlantılarHipotez Örnekleri - Hipotezin özellikleri ve Tanımı

2008-10-11 10:36:00
        
ÖRNEK BİR HİPOTEZ İÇİN SAĞA TIKLAYIP FARKLI KAYDETE BASIN

Söz gelimi virüslerin canlı olduğu düşüncesini deney grubu ve kontrol grubu aracığıyla test etmek istersek bu Bizim hipotezimizdir.

Başka Bir örnek
 İzmirin arsenik oranlarının yüksek olması sebebiyle hidrobiyolojik hayvanların nesli tükenmiştir


Daha   ağır bir örnek verelim

Riemann Hipotezi (Riemann zeta hipotezi olarak da bilinmektedir), matematik alanında ilk kez 1859 yılında Bernhard Riemann tarafından ifade edilmiş fakat günümüze kadar çözülememiş problemlerden biridir.

Bazı pozitif tamsayıların kendilerinden küçük ve 1'den büyük tamsayılara asal sayılar denir. Asal sayılar, hem matematik hem de uygulama alanlarında çok önemli rol oynar. Asal sayıların tüm doğal sayılar içinde dağılımı bariz bir örüntüyü takip etmemektedir ancak Alman matematikçi Riemann, asal sayıların sıklığının;

s ≠ 1 olmak koşuluyla tüm s karmaşık sayılar için

zeta(s) = 1 + 1/2^s + 1/3^s + 1/4^s + ... = sum_{n=1}^infin frac{1}{n^s}

biçiminde belirtilen ve Riemann Zeta Fonksiyonu olarak bilinen fonksiyonun davranışına çok bağlı olduğunu gözlemledi. Riemann hipotezinin iddiasına göre

ζ(s) = 0

denkleminin tüm çözümleri karmaşık düzlemde bir doğru üzerinde yer almaktadır. Daha kesin bir söyleyişle, bu denklemin tüm karmaşık sayı çözümlerinin gerçel kısımlarının 1/2 olduğu tahmin edilmektedir. Bu iddia ilk 1.500.000.000 çözüm için sınanmıştır. Bu iddianın her çözüm için doğru olduğunun ispatlanabilmesi halinde asal sayıların Dağılımı  ile ilgili çok önemli bilgiler edinmek mümkün olacaktır.


hipotez : (varsayım)
probleme konulan geçici çözüme hipotez denir. hipotez problemi çözmek için yapılan araştırma ve gözlemler sonucu elde edilen bilgilerin yardımıyla kurulur.

hipotezin başlıca özellikleri:
eldeki bütün verilere uygun olmalı ve onları açıklamalıdır.
yeni gerçeklerin tahminine olanak sağlamalıdır.
probleme çözüm önermelidir.
deney ve gözlemlere açık olmalıdır.
yeni deney ve gözlemlerle denenebilir olmalıdır.

hipotezin muhtemel üç sonucu vardır:
1-doğrudan kanıtlanıp doğrudan geçerli haline gelebilir bir hipotez gözlem ve deneylerle doğrulanırsa teori değil gerçektir.
2-yeni gerçeklerle desteklenerek teori veya kanun haline gelebilir.
3-çürütülüp terkedilir.

15759
0
0
Yorum Yaz